Reinigen en filteren

Doordat de SediPipe systemen veel efficiënter en onderhoudsvriendelijker zijn als helofytenfilters en lamellenafscheiders, profiteert u van lage kosten en de laatste stand der techniek. Het Fränkische assortiment kent zes typen afscheiders :

Sedimentatie

Sedimentatie en adsorptie

Sedimentatie en olieafscheiding

Conclusies TAUW/TNO

Na intensieve laboratoriumtests en een vertaling van de resultaten daarvan naar de praktijk kunnen de
volgende conclusies worden getrokken omtrent de prestaties van SediPipe:

Stromingsscheiding:
Binnen het aangegeven toepassingsbereik voorkomt de stromingsscheider dat het sediment bij regen wordt geremobiliseerd. Bij extreem zware regenbuien wordt aanbevolen een bypass toe te passen, vooral om overbelasting van het regenwaterafvoersysteem te voorkomen. Werking stromingsscheider verklaard.

Lichte vloeistoffen:
• De afscheiding van lichte vloeistoffen werkt effectief, ook bij regen.
• Zelfs bij hevige regenval blijven de reeds vastgehouden lichte vloeistoffen veilig in het depot.
• Het extra rooster in de bovenste helft van de SediPipe maakt olieverwijdering van efficiëntieklasse I mogelijk, zoals getest volgens DIN EN 858-12.

Effectieve verwijdering van fijne deeltjes en verontreinigende stoffen:
• Het concept waarbij emissie wordt verminderd door het afvangen van kleine deeltjes waaraan verontreinigende stoffen zich hebben gehecht, werkt goed.
• De afvangpercentages liggen bij geschaalde tests in dezelfde orde als de percentages bij proefopstellingen op ware grootte.
• De door de TU Delft vastgestelde afvangpercentages zijn in overeenstemming met de onderzoeksresultaten van elders in Europa uitgevoerde laboratoriumstudies.
• De behandelingsprestatie bij eerder uitgevoerde tests, bijv. bij HTWK in Leipzig, wordt gevalideerd.
• Binnen het aangegeven toepassingsbereik kan de SediPipe XL 600/24 tussen 70% en 99% van alle regenbuien verwerken.
• SediPipe vangt grote hoeveelheden niet-grove natuurlijke afvalstoffen en de meeste overige natuurlijke afvalstoffen af zonder negatieve effecten voor de functionaliteit van het SediPipe systeem. Afvalstoffen kunnen gemakkelijk uit het systeem worden verwijderd door middel van het standaard onderhoudsproces (hogedruk-waterstraal).

Ten slotte:
Het SediPipe-systeem verwijdert microverontreinigingen (zoals PAK’s en zware metalen), lichte vloeistoffen,
fijne deeltjes (< 0,06 mm) en zand (> 0,06 mm) uit het regenwater.

Het systeem reduceert het negatieve effect van de verontreiniging op het milieu en kan de functionaliteit van duurzame stedelijke afwateringssystemen verbeteren, bijv. doordat verstopping als gevolg van fijne deeltjes wordt voorkomen. Het vermindert de onderhoudsbehoefte en garandeert de rentabiliteit en duurzaamheid van de investering.

Met dit onderzoek werd een ontwerprichtlijn opgesteld voor de dimensionering van het SediPipe-systeem om in deze behoeften te voorzien.

SediPipe testresultaten
De uitgebreide SediPipe testresultaten kunnen op aanvraag worden toegestuurd.

Update 1
Overtuig uzelf waarom het toepassen van depotbeveiliging zeer belangrijk is door het lezen van een zeer uitgebreide testverslag van de bezinkleidingen in Amsterdam door Waternet. Het verslag vindt u hier.

Update 2
In april 2020 is de zeer uitgebreide test  omtrent de kwaliteit van afstromend regenwater door Stowa gepubliceerd.  Klik hier voor de link naar de databasegegevens of klik hier voor het beknopte verslag van het H2O netwerk

Conclusie Stowa rapportage “Kwaliteit afstromend hemelwater Nederland”
1. Vooral voor metalen liggen de gemeten (totale) concentraties hoger dan de norm. Concluderend kan men stellen dat hemelwaterkwaliteitsbeleid zal bestaan uit
een combinatie van bronaanpak voor het terugdringen van de concentraties, end-of-pipe zuivering, en verantwoord lozen of hergebruiken van het water.
2. Bij het toepassen van infiltratievoorzieningen moet rekening worden gehouden met de langetermijneffecten van de verontreiniging in het afstromende hemelwater op de bodem.