De experts van Fränkische Rohrwerke berekenen vrijblijvend de juiste voorziening voor het bergen en infiltreren van hemelwater.

De volgende parameters zijn van belang:

  • Grondwaterstand
  • Beschikbare inbouwruimte
  • Verkeersbelasting
  • De hoeveelheid benodigde berging
  • K-Waarde
  • Overschrijdingsfrequentie

Werkingsprincipe infiltratievoorziening
Een infiltratievoorziening bestaat uit een reservoir dat het regenwater opvangt en van waaruit het (meer of minder vertraagd) infiltreert in de bodem.

De grootte van de bergingscapaciteit van een voorziening moet zijn afgestemd op de afvoercapaciteit. De doorlatendheid van de bodem bepaalt voor een groot deel de afvoercapaciteit. Bij een grote doorlatendheid van de ondergrond kan worden volstaan met een voorziening met een relatief beperkte bergingscapaciteit. Het geeft dan weinig problemen met overbelasting (zoals b.v. water op straat).

Houdt u rekening met de variatie van grondwaterstanden bij de diepteligging van infiltratievoorzieningen.
Een voorziening die per ongeluk beneden het niveau van de grondwaterstand is aangelegd, heeft geen buffercapaciteit en loopt eerder en vaker over dan een voorziening met buffercapaciteit.

Neem contact met ons op

Indien u projectspecifieke vragen heeft, neem dan direct contact op met:

Reinco Klappe
T   06-38749313
@  reinco.klappe@fraenkische-nl.com