Privacyverklaring conform de AVG

Privacyverklaring conform de AVG

 1. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale privacywetten van de lidstaten en andere bepalingen betreffende de gegevensbescherming is:

FRÄNKISCHE Rohrwerke

Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Straße 1
97486 Königsberg / Duitsland
Telefoon: +49 95 25 88-0
Fax: +49 95 25 88-150
E-mail: info@fraenkische.de
Website: www.fraenkische.com

 1. Naam en adres van de toezichthouder voor gegevensbescherming

De toezichthouder voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke is:

Riscreen GmbH
Hauptplatz 37
85276 Pfaffenhofen an der Ilm / Duitsland
Tel.: +49 8441 47706-12
Fax: +49 8441 47706-20
E-Mail: datenschutz@fraenkische.de

 

III. Algemene informatie over gegevensverwerking

 1. Omvang van de verwerking van persoonsgebonden gegevens

Wij verzamelen en gebruiken de persoonsgebonden gegevens van onze gebruikers in principe alleen voor zover dit voor het beschikbaar stellen van een goed werkende website alsook content en diensten noodzakelijk is. De verzameling en het gebruik van persoonsgebonden gegevens van onze gebruikers geschiedt regelmatig uitsluitend na toestemming van de gebruiker. Er is sprake van een uitzondering in gevallen waarin een voorafgaand verzoek om toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke voorschriften is toegestaan.

 

 1. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens

Voor zover wij voor de verwerkingsprocessen van persoonsgebonden gegevens een toestemming van de betrokken persoon vragen, dient art. 6 lid 1 letter a van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgebonden gegevens die voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan de betrokken persoon de overeenkomstsluitende partij is, is vereist, dient art. 6 lid 1 letter b AVG als rechtsgrondslag. Dat geldt ook voor verwerkingsprocessen die voor de uitvoering van precontractuele maatregelen zijn vereist.

Voor zover de verwerking van persoonsgebonden gegevens voor de nakoming van een wettelijke verplichting is vereist die voor ons bedrijf geldt, dient art. 6 lid 1 letter c AVG als rechtsgrondslag.

Voor het geval dat vitale belangen van de betrokken persoon of een ander natuurlijk persoon een verwerking van persoonsgebonden gegevens noodzakelijk maken, dient art. 6 lid 1 letter d AVG als rechtsgrondslag.

Wanneer de verwerking voor de bescherming van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde is vereist en wanneer de belangen, grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, zo dient art. 6 lid 1 letter f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

 

 1. Gegevensverwijdering en opslagtermijn

De persoonsgebonden gegevens van de betrokken persoon worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag van de gegevens vervalt. Een opslag kan daarenboven plaatsvinden als dit door de Europese of nationale wetgever in unierechtelijke verordeningen, wetten of overige voorschriften die voor de verantwoordelijke gelden, is geregeld. Een blokkering of verwijdering van de gegevens vindt tevens plaats als een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er een noodzaak voor een verdere opslag van de gegevens voor een sluiting of uitvoering van een overeenkomst bestaat.

 

 1. Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden
 2. Omschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Elke keer dat de website wordt opgevraagd, registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de opvragende computer.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

(1)  Informatie over het browsertype en de gebruikte versie

(2)  Het besturingssysteem van de gebruiker

(3)  De internetprovider van de gebruiker

(4)  Het IP-adres van de gebruiker

(5)  Datum en tijd van de toegang

(6)  Websites vanaf waar het systeem van de gebruiker naar onze website gaat

(7)  Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgevraagd

De gegevens worden eveneens in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonsgebonden gegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

 1. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en logbestanden wordt gevormd door art. 6 lid 1 letter f AVG.

 1. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om een beschikbaarstelling van de website voor de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie worden opgeslagen.

De opslag in logbestanden vindt plaats om een goede werking van de website te waarborgen. Bovendien gebruiken wij de gegevens voor de optimalisering van de website en voor de waarborging van de veiligheid van onze informatietechnische systemen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Deze doelen vormen ook ons rechtmatige belang bij de gegevensverwerking conform art. 6 lid 1 letter f AVG.

 1. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze voor de realisering van het doel van hun verzameling niet meer noodzakelijk zijn.  In het geval van de verzameling van de gegevens voor de beschikbaarstelling van de website is dat het geval als de betreffende sessie is beëindigd.

Ingeval van de opslag van de gegevens in logbestanden is dit na 14 dagen het geval. Een verdergaande opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruikers gepseudonimiseerd of geanonimiseerd, zodat de opvragende client niet meer kan worden herleid.

 

 1. Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

De verzameling van gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van de gegevens in logbestanden is voor de exploitatie van de website dwingend noodzakelijk. De gebruiker kan hiertegen dus geen bezwaar maken.

 

 1. Gebruik van cookies
 2. Omschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Om ons aanbod zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken, gebruiken wij cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webserver van FRÄNKISCHE (bijv. de webserver van www.fraenkische.com) naar uw browser wordt gestuurd als u een website bezoekt. Deze cookie bevat een kenmerkende tekenreeks die een eenduidige identificatie van de browser mogelijk maakt als deze de website opnieuw opvraagt. Sessie-cookies verlopen aan het einde van de browsersessie en kunnen uw acties tijdens deze ene browsersessie registreren. Permanente cookies blijven daarentegen ook tussen de verschillende browsersessies door op uw eindapparaat opgeslagen en kunnen uw instellingen of acties op meerdere websites registreren.

Cookies vormen in principe geen risico voor uw computer, omdat het slechts tekstbestanden zijn en geen uitvoerbare programma’s.

De cookies van de FRÄNKISCHE-website (www.fraenkische.com) dienen enerzijds ter vergemakkelijking van het gebruik van onze website en anderzijds voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden alsook voor het opstellen van gebruiksstatistieken Daarnaast gebruiken wij cookies binnen het kader van webtracking en gebruiken deze als basis voor gepersonaliseerde content.

Naast de sessie-cookies die worden verwijderd als u de browsersessie beëindigt, gebruiken wij ook permanente cookies. Deze cookies blijven opgeslagen, totdat u ze zelf verwijdert. In de door ons gebruikte cookies worden geen persoonsgebonden gegevens opgeslagen.

Afhankelijk van de instelling van uw browser, wordt het cookie-bestand opgeslagen of geweigerd. Als het bestand wordt opgeslagen, kan onze webserver uw eindapparaat herkennen. Bij een later bezoek of bij een wissel tussen functies waarvoor door u een wachtwoord moet worden ingevoerd, hoeft u dankzij de cookie niet meer zoveel gegevens in te voeren. Hierdoor vergemakkelijken cookies het gebruik van onze websites waarvoor gebruikergegevens zijn vereist. Daarnaast kunnen cookies ons helpen om u een op uw behoeften afgestemde website aan te bieden.

Als u dat niet wilt, kunt u de cookies zoals hieronder beschreven deactiveren:

stel uw browser zodanig in dat hij onze cookies weigert als u onze website zonder cookie-functionaliteit wilt gebruiken. Welke stappen u hiervoor precies moet uitvoeren, is per gebruikte browser verschillend. Daarom kunnen wij dit hier niet nauwkeuriger beschrijven.

Wanneer uw browser al zodanig is ingesteld dat hij bij ontvangst van elke cookie een waarschuwingsmelding toont, kunt u per geval beslissen of u de opslag van de cookies wilt toestaan. Omdat bij het opvragen van onze website onze identificatiecookie steeds opnieuw moet worden verzonden, kunnen deze meldingen al snel als irritant worden ervaren.

Wij raden u daarom aan om uw browser zo in te stellen dat cookies van www.fraenkische.com altijd worden toegestaan. U kunt deze instelling voor afzonderlijke website individueel vastleggen. In dit geval kan bijv. uw tekstinvoer in formuliervelden voor verdere query’s worden opgeslagen, zodat u bij het volgende bezoek van onze website niet alle gegevens opnieuw hoeft in te voeren. Natuurlijk kunnen wij u dan ook persoonlijk op u afgestemde content aanbieden.

Voor enkele elementen van onze website is het noodzakelijk dat de opvragende browser ook na een paginawissel kan worden geïdentificeerd.

In de cookies worden hierbij de volgende gegevens opgeslagen en doorgegeven:

(1)  Taalinstellingen

(2)  Login-informatie

(3)  Ingevoerde zoektermen

(4)  Frequentie van opvragen van pagina’s

(5)  Gebruikmaking van website-functies

De op deze manier verzamelde gegevens van de gebruikers worden door technische maatregelen geanonimiseerd. Daarom is een herleiding van de gegevens naar de opvragende gebruiker niet meer mogelijk. De gegevens worden niet in combinatie met andere persoonsgebonden gegevens van de gebruikers opgeslagen.

Bij het opvragen van onze website worden de gebruikers door een infolayer over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden geïnformeerd en wordt naar deze privacyverklaring verwezen. Er wordt dan ook informatie gegeven over hoe de opslag van cookies in de browserinstellingen kan worden voorkomen.

Meer informatie over het gebruik of de deactivering van cookies vindt u op www.meine-cookies.org of www.youronlinechoices.com.

Onafhankelijk van opgeslagen cookies dient u zich om veiligheidsredenen voor de toegang tot registratieplichtige gedeelten van onze website steeds weer opnieuw aan te melden.

 1. a) Cookies van derden

FRÄNKISCHE integreert bovendien content van derden op fraenkische.de. Deze externe aanbieders kunnen cookies plaatsen terwijl u onze website bezoekt en hierdoor bijvoorbeeld informatie ontvangen dat u onze websites via www.fraenkische.com hebt opgevraagd. Bezoek de websites van deze externe aanbieders voor meer informatie over hun gebruik van cookies. Wanneer u hebt besloten om geen toestemming voor het gebruik van instemmingsplichtige cookies te geven of te herroepen (deactivering van cookies), worden u uitsluitend de functies van onze website ter beschikking gesteld waarvan wij de werking ook zonder deze cookies kunnen garanderen.

 1. b) Sociale media (Facebook, Google+, Twitter)

 

U vindt diensten van ons bedrijf ook in sociale netwerken die andere bedrijven op internet aanbieden (Facebook, Google, Twitter).

Deze diensten kunt u alleen gebruiken als u ook bij het betreffende sociale netwerk bent geregistreerd en aangemeld. Houd er daarom rekening mee dat voor het gebruik van het betreffende sociale netwerk de gebruiks- en privacybepalingen van de betreffende aanbieder gelden.

 • Onze website maakt gebruik van social plug-ins (“plug-ins”) van de volgende netwerken: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland, herkenbaar aan het Facebook-logo (witte of blauwe “f” op een blauwe of witte tegel)
 • Google+, dat door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS wordt geëxploiteerd, herkenbaar aan het Google+-logo (een rode “g” met een daaropvolgende “+1”)
 • Twitter, een microblogging-dienst van het Amerikaanse bedrijf Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS, herkenbaar aan het Twitter-logo (een blauwe vogel)

Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die deze dienstenaanbieders met behulp van hun plug-ins verzamelen en informeren u daarom overeenkomstig onze huidige stand van kennis: door de integratie van de plug-ins wordt de betreffende dienstenaanbieder erover geïnformeerd dat u de betreffende pagina van onze website hebt opgevraagd. Wanneer u bij de betreffende dienstenaanbieder bent ingelogd, kan deze het bezoek aan uw account toewijzen. Wanneer u met plug-ins interageert, bijvoorbeeld als u op de Aanbevelen-knop klikt, wordt de betreffende informatie door uw browser rechtstreeks naar de betreffende dienstenaanbieder doorgegeven en daar opgeslagen. Wanneer u geen lid van een dienstenaanbieder bent, kunt u ervan uitgaan dat de betreffende dienstenaanbieder uw IP-adres nagaat en opslaat.  Als u lid bent van een dienstenaanbieder en niet wilt dat deze via onze website gegevens over u verzamelt en aan de bij de betreffende dienstenaanbieder opgeslagen gegevens over u koppelt, moet u zich voor de klik op de knop van het sociale netwerk bij de betreffende dienstenaanbieder afmelden.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook alsook uw instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de betreffende privacyrichtlijn van de dienstenaanbieders:

Facebook:  https://www.facebook.com/privacy/explanation en http://www.facebook.com/full_data_use_policy

Google+:   http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Twitter:     http://twitter.com/privacy

 1.  Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ingeval van een toestemming door de gebruiker art. 6 lid 1 letter a AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die binnen het kader van het gebruik van de plug-ins worden doorgegeven, is art. 6 lid 1 letter f.

 1.  Doel van de gegevensverwerking

Technisch noodzakelijke cookies worden gebruikt om het gebruik van de website voor de gebruiker te vergemakkelijken. Enkele functies van onze website kunnen zonder de inzet van cookies niet worden aangeboden. Voor deze functies is het van belang dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend.

De door de technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet voor de aanmaak van gebruikersprofielen gebruikt.

Analyse-cookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de hierin opgenomen content te verbeteren. Door de analyse-cookies kunnen wij nagaan hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij ons aanbod permanent optimaliseren.

Cookies van Google worden met name voor het opstellen van webstatistieken gebruikt.

Cookies van social media-dienstenaanbieders gebruiken wij om de gebruikers een interactiemogelijkheid met de door hen gebruikte diensten aan te bieden.

Deze doelen vormen ook onze rechtmatige belangen bij de verwerking van persoonsgebonden gegevens conform art. 6 lid 1 letter f AVG.

 1.  Duur van de opslag

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze aan onze website doorgegeven. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen in uw browser kunt u de doorgifte van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk gewenst moment worden verwijderd. Dat kan ook automatisch worden uitgevoerd.

Wat betreft de duur van de gegevensopslag door de betreffende social media-dienstenaanbieder alsook uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy verwijzen wij u naar de bovenvermelde links naar de privacyrichtlijnen van de betreffende dienstenaanbieders.

Houd er ook rekening mee dat u bij het verwijderen van cookies ook de opt-out-cookies kunt verwijderen waardoor het gewenste effect ongedaan kan worden gemaakt. Wanneer u alle cookies in de browser hebt verwijderd, moet u daarom de betreffende opt-out-cookie opnieuw instellen.

 1.  Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

U hebt op elk gewenst moment de mogelijkheid om de cookie-instelling van uw browser zoals in V. 1. beschreven, te deactiveren. Wanneer er geen actieve deactivering plaatsvindt, is een verwijdering alleen door een verwijdering op uw systeem mogelijk. Een recht op bezwaar bestaat om technische redenen niet.

Wat betreft de bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden bij de betreffende social media-dienstenaanbieder alsook uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy verwijzen wij u naar de bovenvermelde links naar de privacyrichtlijnen van de betreffende dienstenaanbieders.

 1. Nieuwsbrief
 2. Omschrijving en omvang van de gegevensverwerking
 3. a) Via onze website kunt u zich voor een kosteloze nieuwsbrief aanmelden. Hierbij worden bij de aanmelding voor de nieuwsbrief de gegevens uit de invoervelden aan ons doorgegeven.

(1) E-mailadres (verplicht veld)

(2) Nieuwsbrief over welk gewenst thema (verplicht veld)

(3) Aanhef

(4) Voornaam

(5) Achternaam

(6) Bedrijf

(7) Straat en huisnummer

(8) Postcode en plaats
(9) Land
(10) Telefoon
(11) Afdeling

Daarnaast worden de volgende gegevens bij de aanmelding verzameld:

(1)  IP-adres van de opvragende computer

(2)  Datum en tijd van de registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt binnen het kader van het aanmeldingsproces om uw toestemming gevraagd en wordt naar deze privacyverklaring verwezen.

 1. b) Wanneer u op onze website goederen of diensten koopt en hierbij uw e-mailadres achterlaat, kan dit adres hierna door ons voor de verzending van een nieuwsbrief worden gebruikt. In een dergelijk geval wordt via de nieuwsbrief uitsluitend rechtstreekse reclame voor eigen soortgelijke goederen of diensten verzonden.

Binnen het kader van de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden naast de verzending van de nieuwsbrief ook voor de aanmaak van gebruikersprofielen gebruikt.

 1. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens na de aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is ingeval van de toestemming van de gebruiker art. 6 lid 1 letter a AVG.

De rechtsgrondslag voor de verzending van de nieuwsbrief na de verkoop van goederen of diensten is § 7 lid 3 van de Duitse wet inzake oneerlijke concurrentie (UWG).

 

 1. Doel van de gegevensverwerking

Het e-mailadres van de gebruiker wordt opgeslagen om de nieuwsbrief te kunnen versturen.

De verzameling van overige persoonsgebonden gegevens binnen het kader van de aanmelding is bedoeld om een misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

 

 1. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze voor de realisering van het doel van hun verzameling niet meer noodzakelijk zijn. Het e-mailadres van de gebruiker wordt derhalve zolang opgeslagen als het abonnement van de nieuwsbrief actief is.

De overige binnen het kader van de aanmelding verzamelde persoonsgebonden gegevens worden na zeven dagen verwijderd.

 

 1. Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

Het abonnement op de nieuwsbrief kan door de betreffende gebruiker op elk gewenst moment worden opgezegd. Hiervoor is in elke nieuwsbrief een betreffende link opgenomen.

Hierdoor is tevens een herroeping van de toestemming voor de opslag van de tijdens de aanmelding verzamelde persoonsgebonden gegevens mogelijk.

 

VII.    Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van een klantaccount

Wanneer u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om via onze website een klantaccount aan te maken en u zich registreert, worden de volgende gegevens over u verzameld en gedurende de duur van het bestaan van de klantaccount opgeslagen.

 1.  Omschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Voor de aanmaak van een klantaccount registreert u zich met de volgende gegevens:

(1)       Aanhef

(2)       Voornaam (verplicht veld)

(3)       Achternaam (verplicht veld)

(4)       Adres met straat, land, postcode en plaats (verplichte velden)

(5)       Personeelsnummer (verplicht veld)

(6)       E-mailadres voor de verzending van de factuur (verplicht veld)

(7)       Wachtwoord voor de klantaccount (verplicht veld)

(8)       Bestelcommentaar

De gegevens bij (1) tot (7) worden geautomatiseerd in ons klantbeheersysteem overgenomen en hier voor de afhandeling van de order van de bestelde goederen opgeslagen.

 1.  Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de geautomatiseerde overname van de gegevens in ons klantbeheerprogramma wordt gevormd door art. 6 lid 1 letter b AVG.

De rechtsgrondslag voor de duurzame opslag van de gegevens in ons klantbeheerprogramma is art. 6 lid 1 letter c AVG, omdat wij gehouden zijn aan een wettelijke verplichting voor de opslag van documenten over zakelijke transacties.

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en logbestanden wordt gevormd door art. 6 lid 1 letter f AVG.

 1.  Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om een beschikbaarstelling van de website voor de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie worden opgeslagen.

De opslag in logbestanden vindt plaats om een goede werking van de website te waarborgen. Bovendien gebruiken wij de gegevens voor de optimalisering van de website en voor de waarborging van de veiligheid van onze informatietechnische systemen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Deze doelen vormen ook ons rechtmatige belang bij de gegevensverwerking conform art. 6 lid 1 letter f AVG.

De automatische overname in ons klantbeheerprogramma alsook de duurzame opslag in het programma geschiedt om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

 1.  Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze voor de realisering van het doel van hun verzameling niet meer noodzakelijk zijn. In het geval van de verzameling van de gegevens voor de beschikbaarstelling van de website is dat het geval als de betreffende sessie is beëindigd.

Als u uw klantaccount wilt verwijderen, neemt u contact op met info@fraenkische.de. Wij wijzen u erop dat door de verwijdering van de klantaccount niet de persoonsgebonden gegevens worden verwijderd die onderhevig zijn aan een wettelijke bewaartermijn. Deze gegevens bevinden zich in ons klantbeheerprogramma.

 1.  Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

De verzameling van gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van de gegevens in logbestanden is voor de exploitatie van de website dwingend noodzakelijk. Net zo dwingend noodzakelijk is de overname van de gegevens in ons klantbeheerprogramma, omdat er anders geen orderafhandeling mogelijk is, en de duurzame opslag voor de naleving van de wettelijk genormeerde bewaartermijnen. De gebruiker kan hiertegen dus geen bezwaar maken.

VIII. Registratie

 1. Omschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid om zich onder vermelding van persoonsgebonden gegevens te registreren. De gegevens worden hierbij in een invoerscherm ingevoerd en aan ons doorgegeven en opgeslagen. Een doorgifte van de gegevens aan derden buiten het FRÄNKISCHE-concern vindt niet plaats. De volgende gegevens worden binnen het kader van het registratieproces verzameld:

Op het moment van de registratie worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

(1)     Aanhef (verplicht veld)

(2)     Titel

(3)     Voornaam (verplicht veld)

(4)     Achternaam (verplicht veld)

(5)     Bedrijf (verplicht veld)

(6)     Functie en afdeling

(7)     Straat en huisnummer (verplicht veld)

(8)     Postcode (verplicht veld)

(9)     Plaats (verplicht veld)

(10)  E-mailadres (verplicht veld)

(11)  Telefoonnummer (verplicht veld)

(12)  Land (verplicht veld)

(13)  Afdeling

(14)  Telefoonnummer (verplicht veld)

(15)  Afdeling (verplicht veld)

(16)  Wachtwoord (verplicht veld)

(17)  Competentie en onderwerp (verplicht veld)

Daarnaast worden de volgende gegevens bij de aanmelding verzameld:

(1)  Het IP-adres van de gebruiker

(2)  Datum en tijd van de registratie

Binnen het kader van het registratieproces wordt om de toestemming van de gebruiker voor de verwerking van deze gegevens gevraagd.

 

 1. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en logbestanden wordt gevormd door art. 6 lid 1 letter f AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ingeval van een toestemming van de gebruiker art. 6 lid 1 letter a AVG.

Wanneer de registratie is bedoeld voor de uitvoering van een contract waarvan de betrokken persoon de overeenkomstsluitende partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, zo wordt de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens gevormd door art. 6 lid 1 letter b AVG.

 

 1. Doel van de gegevensverwerking

De verzameling van overige persoonsgebonden gegevens binnen het kader van het aanmeldingsproces zoals IP-adres alsook datum en tijd door het systeem is noodzakelijk om een uitlevering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie worden opgeslagen. De opslag van deze gegevens in logbestanden is bedoeld om een misbruik van de diensten te voorkomen. Bovendien gebruiken wij de gegevens voor de optimalisering van de website en voor de waarborging van de veiligheid van onze informatietechnische systemen. Deze doelen vormen ook ons rechtmatige belang bij de gegevensverwerking conform art. 6 lid 1 letter f AVG.

Een registratie van de gebruiker is voor de beschikbaarstelling van bepaalde content en diensten op onze website vereist. Het gaat bij deze content en diensten om informatie en/of documenten die niet vrij op onze website beschikbaar is/zijn, maar alleen aan een besloten gebruikersgroep ter beschikking worden gesteld.

Daarnaast gebruiken wij de gegevens voor het onderhouden van contact, voor reclamedoeleinden, voor de voorbereiding van contracten en voor de afhandeling van aanvragen.

 1. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze voor de realisering van het doel van hun verzameling niet meer noodzakelijk zijn en geen wettelijke regeling een opslag voorschrijft.

Dit is voor de tijdens het registratieproces verzamelde gegevens het geval als de registratie op onze website wordt opgeheven of gewijzigd.

De de tijdens het registratieproces voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen verzamelde gegevens worden verwijderd als de gegevens voor de uitvoering van het contract niet meer noodzakelijk zijn. Ook na het afsluiten van een contract kan het nodig zijn om persoonsgebonden gegevens van de contractpartner op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen. Zo is voor langdurige schuldovereenkomsten de opslag van persoonsgebonden gegevens gedurende de contractlooptijd vereist. Bovendien moeten garantietermijnen worden nageleefd en de opslag voor belastingdoeleinden.

 

 1. Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

Als gebruiker hebt u altijd de mogelijkheid om de registratie op te zeggen. De over u opgeslagen gegevens kunt u op elk gewenst moment laten aanpassen. Stuur uw wens om verwijdering via e-mail naar info@fraenkische.de

 1. Contactformulier en e-mailcontact
 2. Omschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website staan contactformulieren die voor de elektronische contactopname kunnen worden gebruikt. Wanneer een gebruiker hiervan gebruik maakt, worden de in het invoerscherm opgegeven gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

(1)  Naam (verplicht veld)

(2)  E-mailadres (verplicht veld)

(3)  Telefoonnummer

(4)  Uw bericht (verplicht veld)

Op het moment van het versturen van het bericht worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

(1)  Het IP-adres van de gebruiker

(2)  Datum en tijd van de registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt binnen het kader van het verzendproces om uw toestemming gevraagd en wordt naar deze privacyverklaring verwezen.

U kunt ook via het aangegeven e-mailadres contact opnemen. In dit geval worden de via e-mail doorgegeven persoonsgebonden gegevens van de gebruiker opgeslagen.

In dit verband worden geen gegevens aan derden buiten het FRÄNKISCHE-concern doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van de correspondentie gebruikt.

 

 1. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ingeval van een toestemming van de gebruiker art. 6 lid 1 letter a AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die binnen het kader van het versturen van een e-mail worden doorgegeven, is art. 6 lid 1 letter f. Wanneer het e-mailcontact is bedoeld voor het afsluiten van een contract, zo wordt de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking gevormd door art. 6 lid 1 letter b AVG.

 

 1. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgebonden gegevens uit het invoerscherm is alleen bedoeld voor de verwerking van de contactopname. Ingeval van een contactopname via e-mail ligt hierin ook het vereiste rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.

De overige tijdens het verzendproces verwerkte persoonsgebonden gegevens zijn bedoeld om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnische systemen veilig te stellen.

 

 1. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze voor de realisering van het doel van hun verzameling niet meer noodzakelijk zijn. Voor de persoonsgebonden gegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die via e-mail zijn verzonden, is dit het geval als de betreffende correspondentie met de gebruiker is beëindigd. De correspondentie is beëindigd als uit de omstandigheden kan worden opgemaakt dat de betreffende zaak is afgehandeld.

De tijdens het verzendproces aanvullend verzamelde persoonsgebonden gegevens worden uiterlijk na een termijn van zeven dagen verwijderd.

 

 1. Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van de persoonsgebonden gegevens te herroepen. Wanneer de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, kan hij op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgebonden gegevens. In een dergelijk geval kan de correspondentie niet worden voorgezet. Stuur uw wens om verwijdering via e-mail naar info@fraenkische.de

Alle persoonsgebonden gegevens die binnen het kader van de contactopname zijn opgeslagen, worden in dit geval verwijderd,

 1. Gebruik van aanvullende social media-plug-ins
 2. LinkedIn
 3. Omvang van de verwerking van persoonsgebonden gegevens

Op onze website zijn componenten van het sociale netwerk “LinkedIn” geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland.  Door het gebruik van de “InShare”-knop worden de door u bezochte websites aan uw LinkedIn-account gekoppeld en dit wordt aan andere gebruikers doorgegeven. De gegevens worden tevens aan LinkedIn doorgegeven.

Wanneer u een van onze websites opvraagt die een LinkedIn-component bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van LinkedIn. De inhoud van de component wordt door LinkedIn rechtstreeks aan uw browser doorgegeven en door deze in de website geïntegreerd.

Door de integratie van de component wordt LinkedIn erover geïnformeerd dat u de betreffende website van ons bedrijf hebt opgevraagd. Wanneer u bij LinkedIn bent ingelogd, kan LinkedIn het bezoek aan uw LinkedIn-account toewijzen.

Wanneer u niet wilt dat dergelijke gegevens aan LinkedIn worden doorgegeven, kunt u deze gegevensoverdracht voorkomen door zich voor het opvragen van onze website bij uw LinkedIn-account af te melden.

Informatie over de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door LinkedIn alsook uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

 1. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens wordt gevormd door art. 6 lid 1 letter f AVG. Aanvullende informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn op

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

 1. Doel van de gegevensverwerking

Met betrekking tot het doel van de verwerking van uw gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn verwijzen wij u naar de privacyverklaring van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

 1. Duur van de opslag, bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

Met betrekking tot de opslagduur alsook de bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden bij LinkedIn verwijzen wij u naar de privacyverklaring van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

 1. Xing
 2. Omvang van de verwerking van persoonsgebonden gegevens

Op onze website zijn de componenten van de dienst “Xing” geïntegreerd die door XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg wordt geëxploiteerd.

Wanneer u een van onze websites opvraagt die een Xing-component bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Xing. De inhoud van de component wordt door Xing rechtstreeks aan uw browser doorgegeven en door deze in de website geïntegreerd.

Door de integratie van de component wordt Xing erover geïnformeerd dat u de betreffende website van ons bedrijf hebt opgevraagd. Wanneer u bij Xing bent ingelogd, kan Xing het bezoek aan uw Xing-account toewijzen.

Wanneer u niet wilt dat dergelijke gegevens aan Xing worden doorgegeven, kunt u deze gegevensoverdracht voorkomen door zich voor het opvragen van onze website bij uw Xing-account af te melden.

Informatie over de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Xing alsook uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van Xing op https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

 1. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens wordt gevormd door art. 6 lid 1 letter f AVG.

Aanvullende informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Xing op https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

 1. Doel van de gegevensverwerking

Met betrekking tot het doel van de verwerking van uw gegevens en het gebruik ervan door Xing verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Xing op https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

 1. Duur van de opslag, bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

Met betrekking tot de opslagduur alsook de bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden bij Xing verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Xing op https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

 1. Youtube
 2. Omvang van de verwerking van persoonsgebonden gegevens

Op onze website zijn componenten van de dienst “Youtube” geïntegreerd die door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS, wordt geëxploiteerd. YouTube, LLC is een dochtermaatschappij van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Wanneer u een van onze websites opvraagt die een Youtube-component bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Youtube. De inhoud van de component wordt door Youtube rechtstreeks aan uw browser doorgegeven en door deze in de website geïntegreerd.

Door de integratie van de component wordt Youtube erover geïnformeerd dat u de betreffende website van ons bedrijf hebt opgevraagd. Wanneer u bij Youtube bent ingelogd, kunnen Youtube en Google het bezoek aan uw Youtube-account toewijzen.

Wanneer u niet wilt dat dergelijke gegevens aan Youtube en Google worden doorgegeven, kunt u deze gegevensoverdracht voorkomen door zich voor het opvragen van onze website bij uw Youtube-account af te melden.

Informatie over de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Youtube/Google alsook uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

 1. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens wordt gevormd door art. 6 lid 1 letter f AVG.

Aanvullende informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Youtube/Google op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

 1. Doel van de gegevensverwerking

Met betrekking tot het doel van de verwerking van uw gegevens en het gebruik ervan door Youtube verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Youtube/Google op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 1. Duur van de opslag, bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

Met betrekking tot de opslagduur alsook de bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden bij Youtube verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Youtube/Google op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

 

 1. Webanalyse door etracker
 2. Omvang van de verwerking van persoonsgebonden gegevens

Wij maken voor onze website gebruik van de software-tool Web-Controlling-Suite van etracker (www.etracker.com), een Duitse aanbieder van webanalysesoftware voor de analyse van het surfgedrag van onze gebruikers. De software plaatst een cookie op de pc van de gebruikers (zie boven voor informatie over cookies). Wanneer afzonderlijke pagina’s van onze website worden opgevraagd, worden de volgende gegevens opgeslagen:

(1)  Drie bytes van het IP-adres van het opvragende systeem van de gebruiker (xxx.xxx.xxx.???)

(2)  De opvragende website

(3)  De website vanaf waar de gebruiker naar de opgevraagde website is gegaan (referrer)

(4)  De subpagina’s die vanaf de opgevraagde website worden opgeroepen

(5)  De verblijfsduur op de website

(6)  De opvraagfrequentie van de website

De evaluatiesoftware draait hierbij uitsluitend op de servers van etracker. Persoonsgebonden gegevens van de gebruikers worden niet opgeslagen, omdat het IP-adres wordt geanonimiseerd. De software is hierbij zodanig ingesteld dat de IP-adressen niet volledig worden opgeslagen, maar dat 1 byte van het IP-adres wordt gemaskeerd (bijv.:  xxx.xxx.xxx.???). Op deze manier is een herleiding van het ingekorte IP-adres naar de opvragende computer niet meer mogelijk.

De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Voor statistische doeleinden exporteren wij indien nodig rapporten uit de bij etracker opgeslagen, geanonimiseerde gegevens.

 1. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgebonden gegevens van de gebruikers is art. 6 lid 1 letter f AVG zolang tot het IP-adres van de gebruiker geanonimiseerd is. Dat geschiedt zo vroeg mogelijk (vergelijk https://www.etracker.com/en/data-privacy/).

 

 1. Doel van de gegevensverwerking

Door de verwerking van de persoonsgebonden gegevens van de gebruikers die zo vroeg mogelijk geanonimiseerd plaatsvindt, stelt ons in staat om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Wij zij door de evaluatie van de verzamelde gegevens in staat om informatie over het gebruik van de afzonderlijke componenten van onze website samen te stellen. Hierdoor kunnen wij onze website en de gebruiksvriendelijkheid permanent verbeteren.

 

 1. Duur van de opslag

Omdat de gegevens zijn geanonimiseerd, worden ze niet verwijderd, maar staan voor evaluatiedoeleinden continu ter beschikking. Een herleiding naar afzonderlijke gebruikers is niet mogelijk. etracker heeft zich ertoe verplicht de verzamelde gegevens nooit met andere gegevensrecords te combineren, bijv. om een verwijzing naar een persoon tot stand te brengen (vergelijk https://www.etracker.com/en/data-privacy/).

 

 1. Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

De etracker-cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze aan onze website doorgegeven. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen in uw browser kunt u de doorgifte van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk gewenst moment worden verwijderd. Dat kan ook automatisch worden uitgevoerd. Wanneer er cookies voor onze website worden gedeactiveerd, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt.

Wij bieden onze gebruikers op onze website de mogelijkheid voor een opt-out voor de analyseprocessen. Hiervoor moeten zij op de desbetreffende link klikken. Op deze manier wordt nog een cookie op hun systeem geïnstalleerd die aan ons systeem doorgeeft dat de gegevens van de gebruiker niet mogen worden opgeslagen. Wanneer de gebruiker de betreffende cookie tussentijds van zijn eigen systeem verwijdert, moet hij deze opt-out-cookie opnieuw instellen.

< a href="#" data-tld="fraenkische.com" id="et-opt-out">deactivate eTracker

https://www.etracker.de/privacy?et=umbcr3

Meer informatie over de privacy-instellingen van de etracker-software vindt u via de volgende link: https://www.etracker.com/en/data-privacy/.

XII. Google Adwords

 1. Omschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij gebruiken voor onze marketingcampagnes de conversietracking van Google Adwords. Dit is een analysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Wanneer u op een door Google gepubliceerde advertentie klikt, wordt een cookie voor de conversietracking op uw computer opgeslagen. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid, bevatten geen persoonsgebonden gegevens en zijn dus niet bedoeld voor een persoonlijke identificatie.

Wanneer u bepaalde pagina’s van onze website opvraagt en de cookie niet is verlopen, zijn wij in staat te herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en hierdoor naar onze website bent doorgestuurd. Deze informatie wordt ook aan Google als dienstenaanbieder doorgegeven.

 1. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens van de gebruikers wordt gevormd door art. 6 lid 1 letter f AVG.

 1. Doel van de gegevensverwerking

De informatie die wij via de conversie-cookie verzamelen, is bedoeld om conversie-statistieken op te stellen. Hierbij ontvangen wij informatie over het totale aantal gebruikers dat op een van onze door Google gepubliceerde advertenties heeft geklikt en die naar een met een conversietracking-tag voorziene pagina zijn doorgestuurd. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee u als gebruiker persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

Deze doelen vormen ook ons rechtmatige belang bij de verwerking van gegevens conform art. 6 lid 1 letter f AVG.

 1. Duur van de opslag

De cookies verliezen weliswaar na 30 dagen hun geldigheid, worden echter niet verwijderd zolang u niet zelf de verwijdering uitvoert.

Meer informatie en de privacyverklaring van Google vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

 

 1. Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

Wanneer u niet aan de tracking wilt deelnemen, kunt u het hiervoor vereiste plaatsen van een cookie afwijzen – zoals hierboven beschreven, via een browserinstelling die de automatische opslag van cookies in het algemeen deactiveert of door uw browser zodanig in te stellen dat cookies van het domein “googleleadservices.com” worden geblokkeerd.

Daarnaast kunt u de instellingen voor reclame bij Google voor gepersonaliseerde advertenties deactiveren. Instructies hierover vindt u op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

XIII.  Google Maps

 

 1. Omschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Voor de weergave van geografische informatie, bijv. voor de weergave van de interactieve kaart voor de routebeschrijving, wordt op onze website Google Maps gebruikt. De implementatie vindt plaats via een Iframe. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt en verwerkt Google ook gegevens over het gebruik van de Maps-functies door gebruikers van de website.

Door het gebruik van Google Maps wordt informatie over het gebruik van deze website inclusief uw IP-adres en – bij gebruik van de routeplanner – het door u opgegeven (start)adres aan Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS doorgegeven.

Bij het opvragen van een website die interactieve kaarten van Google Maps bevat, wordt een rechtstreekse verbinding met de servers van Google en uw browser tot stand gebracht. De kaartinhoud wordt door Google rechtstreeks aan uw browser doorgegeven en door deze in de website geïntegreerd. Daarom hebben wij geen invloed op de omvang van de op deze manier door Google verzamelde gegevens. Volgens onze huidige stand van kennis zijn dit in elk geval de volgende gegevens:

(1)  IP-adres van de gebruiker

(2)  Datum en tijd

(3)  Internetadres van onze website

(4)  De routeplanning: het opgegeven (start)adres

Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Op de privacywebsite van Google kunt u als geregistreerde gebruiker van Google uw persoonlijke instellingen beheren. Link naar https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

 

 1. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en logbestanden wordt gevormd door art. 6 lid 1 letter f AVG.

 1. Doel van de gegevensverwerking

Door het gebruik van de kaartdiensten van Google op onze website, kan de gebruiker ons bij een bezoek makkelijker vinden.

Informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google alsook uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de betreffende privacyrichtlijn van Google (zie boven):

Deze doelen vormen ook ons rechtmatige belang bij de verwerking van gegevens conform art. 6 lid 1 letter f AVG.

 1. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze voor de realisering van het doel van hun verzameling niet meer noodzakelijk zijn. In het geval van de verzameling van de gegevens voor de beschikbaarstelling van de website is dat het geval als de betreffende sessie is beëindigd.

Ingeval van de opslag van de gegevens in logbestanden is dit na 14 dagen het geval. Een verdergaande opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruikers gepseudonimiseerd of geanonimiseerd, zodat de opvragende gebruiker niet meer kan worden herleid.

 1. Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

Wanneer u niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt, verwerkt of gebruikt, kunt u in uw browserinstellingen JavaScript deactiveren. In dat geval kunt u de kaartweergave echter niet gebruiken. Door de deactivering van JavaScript zullen ook andere functies op de website, zoals de menu-navigatie, niet meer werken. Wij raden u daarom aan om JavaScript niet te deactiveren als u de inhoud en functies van onze website volledig wilt kunnen gebruiken.

Zoals onder V. beschreven, wordt ook bij gebruik van Google MAPS een cookie geplaatst. De hier beschreven informatie is dienovereenkomstig van toepassing.

Wanneer u de opt-out-optie voor de Google-webtracking in uw browser wilt installeren, kunt u dat doen via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Wij bieden onze gebruikers op onze website de mogelijkheid voor een opt-out voor de analyseprocessen. Hiervoor moeten zij op de desbetreffende link klikken. Op deze manier wordt nog een cookie op hun systeem geïnstalleerd die aan ons systeem doorgeeft dat de gegevens van de gebruiker niet mogen worden opgeslagen. Wanneer de gebruiker de betreffende cookie tussentijds van zijn eigen systeem verwijdert, moet hij deze opt-out-cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over de privacy-instellingen van de Google Analytics-software vindt u via de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

 

XIV. Rechten van de betrokkene

Wanneer er persoonsgebonden gegevens van u worden verwerkt bent u een betrokkene in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten ten opzichte van de verantwoordelijke:

 1. Recht op inzage

U kunt van de verantwoordelijke een bevestiging eisen over of persoonsgebonden gegevens over u door ons worden verwerkt.

Wanneer dit het geval is, kunt u van de verantwoordelijke de volgende informatie eisen:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgebonden gegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën van de persoonsgebonden gegevens die worden verwerkt;

(3) de ontvangers resp. de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgebonden gegevens over u openbaar werden of worden gemaakt;

(4) de geplande duur van de opslag van de persoonsgebonden gegevens of, wanneer hierover geen concrete informatie beschikbaar is, criteria voor de bepaling van de opslagduur;

(5) het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de persoonsgebonden gegevens over u, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht op bezwaar tegen deze verwerking;

(6) het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;

(7) alle beschikbare gegevens over de herkomst van de gegevens als de persoonsgebonden gegevens niet via de betrokkene worden verzameld;

(8) het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces inclusief profiling conform art. 22 lid 1 en 4 AVG en – tenminste in deze gevallen – duidelijke informatie over de gebruikte logica en de betekenis en de met deze verwerking beoogde gevolgen voor de betrokkene.

U hebt het recht om erover te worden geïnformeerd of de persoonsgebonden gegevens over u aan een derde land of aan een internationale organisatie worden doorgegeven. In dit verband kunt u eisen over adequate garanties conform art. 46 AVG in verband met de overdracht te worden geïnformeerd.

 1. Recht op correctie

U hebt een recht op correctie en/of completering ten opzichte van de verantwoordelijke voor zover de verwerkte persoonsgebonden gegevens over u onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke dient de correctie onmiddellijk uit te voeren.

 1. Recht op beperking van de verwerking

Het recht op beperking van de verwerking geldt in situaties die voldoen aan één van de volgende criteria:

(1) als u de juistheid van de betreffende persoonsgebonden gegevens ter discussie stelt gedurende een periode waarin de verantwoordelijke de juistheid van de persoonsgegevens kan controleren.

(2) als de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering van de persoonsgebonden gegevens afwijst en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgebonden gegevens eist;

(3)      als de verantwoordelijke de persoonsgebonden gegevens niet meer nodig heeft voor het doel van de verwerking, u deze echter wel voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht nodig hebt, of

(4)      als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking conform art. 21 lid 1 AVG en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.

Wanneer de verwerking van de persoonsgebonden gegevens over u zijn beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag – alleen na uw toestemming of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht of ter bescherming van de rechten van een ander natuurlijk of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Wanneer de beperking van de verwerking volgens de bovengenoemde voorwaarden is ingeperkt, wordt u door de verantwoordelijke geïnformeerd, voordat de beperking wordt opgeheven.

 1. Recht op vergetelheid
 2. a) Verwijderingsplicht

U kunt van de verantwoordelijke eisen dat uw persoonsgebonden gegevens onmiddellijk worden verwijderd en de verantwoordelijke is ertoe verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen wanneer één van de volgende gronden van toepassing is:

(1)      De persoonsgebonden gegevens over u zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of op enigerlei andere wijze zijn verwerkt.

(2)      U trekt uw toestemming in waarop de verwerking conform art. 6 lid 1 letter a of art. 9 lid 2 letter a AVG is gebaseerd en er ontbreekt een andersoortige rechtsgrond voor de verwerking.

(3)      U maakt conform art. 21 lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken weegt niet zwaarder dan uw rechten, of u maakt conform art. 21 lid 2 AVG bezwaar tegen de verwerking.

(4)      De persoonsgebonden gegevens over u werden onrechtmatig verwerkt.

(5)      De verwijdering van de persoonsgebonden gegevens over u is voor het naleven van een wettelijke verplichting conform wetgeving van de Unie of van de lidstaten vereist, waaraan de verantwoordelijke gehouden is.

(6)                De persoonsgebonden gegevens over u werden met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform art. 8 lid 1 AVG verzameld.

 1. b) Informatie aan derden

Wanneer de verantwoordelijke de u betreffende persoonsgebonden gegevens openbaar heeft gemaakt en wanneer hij conform art. 17 lid 1 AVG verplicht is tot de verwijdering, zo zal hij met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementatiekosten adequate maatregelen, ook van technische aard, treffen om de voor de gegevensverwerking verantwoordelijken die de persoonsgebonden gegevens verwerken erover te informeren dat u als betrokken persoon de verwijdering van alle links naar deze persoonsgebonden gegevens of van kopieën of replica’s van deze persoonsgebonden gegevens hebt geëist.

 1. c) Uitzonderingen

Het recht op vergetelheid geldt niet als de verwerking noodzakelijk is

(1)      voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;

(2)      voor het nakomen van een wettelijke verplichting die de verwerking conform de wetgeving van de Unie of van de lidstaten eist waaraan de verantwoordelijke gehouden is of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verantwoordelijke is opgedragen;

(3)      om redenen van algemeen belang ten aanzien van de volksgezondheid conform art. 9 lid 2 letter h en i alsook art. 9 lid 3 AVG;

(4)      voor archiveringsdoeleinden, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden van algemeen belang conform art. 89 lid 1 AVG, voor zover het onder a) genoemde recht vermoedelijk de realisering van de doelen van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig belemmert, of

(5)      voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht.

 1. Recht op informatie

Wanneer u zich op uw recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegenover de verantwoordelijke beroept, is deze ertoe verplicht alle ontvangers aan wie de betreffende persoonsgebonden gegevens openbaar zijn gemaakt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of met buitensporige inspanningen gepaard gaat.

U hebt ten opzichte van de verantwoordelijke het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

 1. Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om de u betreffende persoonsgebonden gegevens die u aan de verantwoordelijke ter beschikking hebt gesteld in een gestructureerd, gangbaar en in machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Daarnaast hebt u het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke zonder de belemmering van de verantwoordelijke waaraan de persoonsgegevens beschikbaar zijn gesteld, door te geven voor zover

(1)      de verwerking op een toestemming conform art. 6 lid 1 letter a AVG of art. 9 lid 2 letter a AVG of op een contract conform art. 6 lid 1 letter b AVG berust en

(2)      de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen wordt uitgevoerd.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u tevens het recht te eisen dat de u betreffende persoonsgebonden gegevens direct door een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch haalbaar is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet in het geding komen.

Het recht op dataportabiliteit geldt niet voor een verwerking van persoonsgebonden gegevens die voor het uitvoeren van een taak noodzakelijk is, die in het algemeen belang wordt uitgevoerd of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verantwoordelijk is opgedragen.

 1. Recht op bezwaar

U hebt het recht om redenen op grond van uw bijzondere situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens die op basis van art. 6 lid 1 letter e of f AVG wordt uitgevoerd; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profiling.

De verantwoordelijke verwerkt de u betreffende persoonsgebonden gegevens niet meer, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan leveren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is nodig voor de vaststelling. uitoefening of de verdediging van een recht.

Wanneer de u betreffende persoonsgebonden gegevens worden verwerkt voor direct mailing, hebt u het recht om op elk gewenst moment bezwaar tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgebonden gegevens voor het doel van een dergelijke reclame te maken; dit geldt ook voor de profiling, voor zover die is gerelateerd aan een dergelijke direct mailing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking voor het doel van direct mailing, zullen de u betreffende persoonsgebonden gegevens niet meer voor deze doeleinden worden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – ongeacht de richtlijn 2002/58/EG – uw recht van verzet middels geautomatiseerde processen uit te oefenen waarbij technische specificaties worden gebruikt.

 1. Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming te alleen tijde te herroepen. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

 1. Geautomatiseerd besluit in concrete gevallen inclusief profiling

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – inclusief profiling – berustend besluit, waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u in soortgelijke wijze aanzienlijk belemmert. Dit geldt niet als het besluit

(1)      voor het sluiten of het uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke noodzakelijk is,

(2)      op grond van communautaire of nationale wetgeving, waaraan de verantwoordelijke gehouden is, is toegestaan en deze wetgeving adequate maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden alsook van uw rechtmatige belangen bevat of

(3)      na uw uitdrukkelijke toestemming is genomen.

Deze besluiten mogen echter niet op bijzondere categorieën van persoonsgebonden gegevens conform art. 9 lid 1 AVG baseren, voor zover niet art. 9 lid 2 letter a of g AVG geldt en adequate maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden alsook rechtmatige belangen zijn getroffen.

Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen treft de verantwoordelijke adequate maatregelen om de rechten en vrijheden alsook uw rechtmatige belangen te beschermen, waartoe tenminste behoort: het recht om het ingrijpen van een persoon van de verantwoordelijke te eisen, op de verwoording van het eigen standpunt en op het instellen van beroep tegen de beslissing.

 1. Recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve beroepen of beroepen in recht, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw verblijfslocatie, uw werkplek of de plaats van de vermeende overtreding, als u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgebonden gegevens in strijd is met de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waar de klacht werd ingediend, informeert de klager over de status en de resultaten van de klacht inclusief het recht op het instellen van een doeltreffende voorziening in rechte conform art. 78 AVG.

XV. Photo Credits

77218410 – yexela – AdobeStock.com
134254852 – den-belitsky – AdobeStock.com